Licence a platby

Licence se v SOCIOKLIMA vážou na počet tříd, kterým chcete zadávat dotazníky. Můžete si také vybrat, jestli chcete Basic nebo Detail licenci.

Ve variantě Basic je k dispozici Základní diagnostika třídy. Dostanete souhrnné informace o celé třídě formou grafů a procentuálního zastoupení jednotlivých kategorií chování, rámcové doporučení pro práci se třídou na základě zjištěných skutečností.

Ve variantě Detail už jsou k dispozici kompletní adresné výstupy z dotazníku, mezi které patří:

  1. Detailní zpráva Podrobná diagnostika třídy představuje jmenovitou strukturu třídy z hlediska sledovaných kategorií chování – kteří žáci s jakým počtem voleb se vyskytují v jednotlivých kategoriích a subkategoriích chování. Každá kategorie je dále popsána projevy, případnými riziky a doporučením  jak pracovat s danou skupinou žáků či třídou, včetně témat pro třídnické hodiny či preventivní a intervenční programy.
  2. Přehledný Sumář voleb poskytuje profily jednotlivých žáků z hlediska získaných voleb. Z přehledu jsou patrné silné a slabé stránky žáka, tendence a možné příčiny náhradních cílů chování.
  3. Jedinečným výstupem pro efektivní intervenci jsou Karty žáků. Ke každému žákovi je zpracovaná zpráva, která obsahuje jeho sebehodnocení (subjektivní, zrcadlové, ideální a odmítané Já), profil získaných voleb od spolužáků, doporučení pro komunikaci s žákem, s učiteli či rodiči a rámcová opatření.
  4. Přehled s Indexy sociálního začlenění představuje podklad pro zacílení intervence podle míry uspokojení potřeby náležet (ve vztahu k vrstevnické skupině) v oblasti přijetí – zapojení – bezpečí.
  5. Vybraná opatření jsou sdružena v dokumentu Doporučení pro práci s jednotlivci a jsou určena k hledání společných postupů při práci s žákem – doporučujeme vybrat priority a ty pak důsledně jednotně uplatňovat.

Uvedené adresné výstupy jsou dostupné u dotazníků (SOKL JUNIOR, SOKL, U nás ve třídě) bezprostředně po ukončení testování po přihlášení proškolené pověřené osoby.

Objednat licenci je velmi snadné, stačí v menu zvolit Licence > Objednat SOCIOKLIMA a vyplnit dva parametry, počet tříd a variantu.

Po objednání licence budete přesměrováni na seznam Vašich licencí, kde je přehledným způsobem zobrazena každá licence a její stav. V tomto okamžiku také odešla na e-mail ředitele výzva k platbě. Licence se vždy objednává na aktuální školní rok a její cena je stejná, nezávisle na tom, jestli je objednána v listopadu, nebo v květnu.

Pro zobrazení detailu licence klikněte na modré tlačíko lupy v pravé části tabulky.

Licence má dva ukazatele, platná a zaplacená. Zaplacená znamená, že evidujeme platbu na našem účtu.

Platná znamená, že je v aktuálním časovém období zaplacená a aktivní.

Například pokud si objednáte a zaplatíte licenci od 1.1.2016 do 30.7.2016 tak pokud se na detail licence podíváte například 1.7.2016, bude licence platná, ale 1.8.2016 už platná nebude.

Pro zobrazení faktury můžete použít tlačítko Zobrazit fakturu v detailu licence, nebo kliknout na číslo faktury v seznamu licencí.

Pokud chcete fakturu stáhnout jako PDF, stačí ve faktuře kliknout na tlačítko Stáhnout PDF ve spodní části faktury.